ภาพทะเลสาบสุริยันจันทรา
::: สถานที่: บ้าน > โครงสร้างองค์กรและการแนะนำธุรกิจของสำนัก

โครงสร้างองค์กรและการแนะนำธุรกิจของสำนัก

本局組織架構及業務介紹
โครงสร้างองค์กรและการแนะนำธุรกิจของสำนัก
業務範圍:本局辦理地方稅業務,包括地價稅、土地增值稅、田賦(76年第2期起停止徵收)、房屋稅、契稅、使用牌照稅、印花稅及娛樂稅。
本局組織架構:局長、副局長、秘書、服務科、消費稅科、土地稅科、房屋稅科、資訊科、法務科、行政科、埔里分局、竹山分局、人事室、會計室、政風室。
ขอบเขตธุรกิจ: สำนักจัดการธุรกิจภาษีท้องถิ่น ได้แก่ ภาษีมูลค่าที่ดินภาษีมูลค่าเพิ่มที่ดินภาษีที่ดิน (โดยไม่เรียกเก็บตั้งแต่ช่วงที่ 2 ของปี 2530) ภาษีบ้าน ภาษีโฉนด ภาษีใบอนุญาต ภาษีแสตมป์ และภาษีบันเทิง
โครงสร้างองค์กรของสำนักนี้: ผู้อำนวยการ, รองผู้อำนวยการ, เลขานุการ, แผนกบริการ, แผนกภาษีการบริโภค, ส่วนภาษีที่ดิน, แผนกภาษีที่อยู่อาศัย, ส่วนข้อมูล, แผนกกฎหมาย, แผนกธุรการ, สาขา ผู๋หลี่, สาขา จู๋ซาน, สำนักงานบุคคล, สำนักงานบัญชีและสำนักงานกิจการการเมือง